Syndyk sprzeda mieszkanie 45,10 m2 Ostróda

Opis:
 1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci:
 2. a) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 45,10 m2, położonego w Ostródzie, przy ul. Pieniężnego 30, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00008502/8,
 3. b) udziału o wielkości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 279/4 o powierzchni 0,0081 ha, położonej w Ostródzie, przy ul. Pieniężnego, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00037352/3.
 4. Przedmiotowa oferta dotyczy sprzedaży powyżej wskazanych składników mas upadłości łącznie.
 5. Łączną cenę wywoławczą ustala się na kwotę 146 280,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100), przy czym ceny poszczególnych udziałów w składnikach masy wynoszą:

– prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 45,10 m2, położonego w Ostródzie, przy ul. Pieniężnego 30 w powiecie ostródzkim, woj. warmińsko-mazurskim, nr KW EL1O/00008502/8 – 144 000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100),

– udział o wielkości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 279/4 o powierzchni 0,0081 ha, położonej w obrębie 0008, Gminie Miejskiej Ostróda, KW nr EL1O/00037352/3 – 2 280,00 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 10/100)

 1. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
 2. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia ofert decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
 3. Oferent obowiązany jest złożyć odrębne oferty na nabycie poszczególnych składników masy upadłości, przy czym nabycie składników masy upadłości wskazanych w pkt. 1 nastąpi na mocy jednego aktu notarialnego.
 4. Oferowane ceny poszczególnych udziałów w składnikach masy upadłości (a tym samym cena łączna) nie mogą być niższe, od wartości wskazanych w pkt. 3 powyżej.
 5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 14 628,00 zł w terminie do dnia 03.01.2024 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr: 81 1140 1153 0000 4640 5200 1231.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
 7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 04.01.2024 roku o godzinie 10:00.
 8. W przypadku, gdy wpłyną oferty więcej niż od jednego oferenta, syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali porównywalne, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 04.01.2024 r. o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł.
 9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferenta. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
 11. Kupujący nabywa nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
 12. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
 13. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 146 280 zł brutto
Dodano: 8 marca 2023
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]