Syndyk sprzeda mieszkanie, 48,64 m2, Otwock

Opis:

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki własności nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Gen. Józefa Hallera 1B/24, o pow. użytkowej 48,64 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA1O/00061321/7, wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku. Z lokalem związane jest pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 1,3 m2.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1782/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Marleny Tytoń” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę dostępny jest przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: w.maksjan@pgwkancelaria.pl a także telefonicznie: 226183089

Cena: 312 480 zł brutto
Dodano: 25 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Otwock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]