Syndyk sprzeda mieszkanie 53,80 m2 Stare Dolno

Opis:
 1. 1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci:
 2. a) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 53,80 m2, wraz z udziałem o wielkości 250/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonego w miejscowości Stare Dolno 11, gmina Markusy, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1E/00053635/9,
 3. b) udziału o wielkości 250/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 105/32, o łącznej powierzchni 0,1095 ha, położonej w miejscowości Stare Dolno, gmina Markusy, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1E/00047816/7,
 4. c) udziału o wielkości 1/5 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 105/31, o łącznej powierzchni 0,1149 ha, położonej w miejscowości Stare Dolno, gmina Markusy, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1E/00047817/4
 5. Przedmiotowa oferta dotyczy sprzedaży powyżej wskazanych składników masy upadłości łącznie.
 6. Łączną cenę wywoławczą ustala się na kwotę 84 668,80 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześć set sześćdziesiąt osiem złotych 80/100), przy czym ceny poszczególnych udziałów w składnikach masy wynoszą:

– prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 53,80 m2, wraz z udziałem o wielkości 250/1000 w nieruchomości wspólnej, położonego w miejscowości Stare Dolno 11, gmina Markusy, nr KW EL1E/00053635/9 – 76 500,80 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 80/100)

– udział o wielkości 250/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 105/32, o łącznej powierzchni 0,1095 ha, położonej w miejscowości Stare Dolno, gmina Markusy, nr KW EL1E/00047816/7 – 2 536,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100)

– udział o wielkości 1/5 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 105/31, o łącznej powierzchni 0,1149 ha, położonej w miejscowości Stare Dolno, gmina Markusy, nr KW EL1E/00047817/4 – 5 632,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 00/100)

 1. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
 2. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia ofert decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
 3. Oferent obowiązany jest złożyć odrębne oferty na nabycie poszczególnych składników masy upadłości, przy czym nabycie składników masy upadłości wskazanych w pkt. 1 nastąpi na mocy jednego aktu notarialnego.
 4. Oferowane ceny poszczególnych udziałów w składnikach masy upadłości (a tym samym cena łączna) nie mogą być niższe, od wartości wskazanych w pkt. 3 powyżej.
 5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 8 466,88 zł w terminie do dnia 18.12.2023 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr: 11 1140 1153 0000 4640 5200 1036.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
 7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 19.12.2023 roku o godzinie 10:00.
 8. W przypadku, gdy wpłyną oferty więcej niż od jednego oferenta, syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali porównywalne, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 19.12.2023 r. o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana z postąpieniem wynoszącym 2 500,00 zł.
 9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferenta. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
 11. Kupujący nabywa nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
 12. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 84 669 zł brutto
Dodano: 15 czerwca 2023
Województwo:
Lokalizacja: Stare Dolno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]