Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki mieszkania w Nowej Hucie.

Sprzedaż odbywa się zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza: z wolnej ręki. Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 57, położony na parterze w budynku nr 38a przy ulicy Centralnej w Krakowie.
W skład mieszkania wchodzą: 1 pokój, kuchnia, łazienki z WC i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 33,58 m2 . Do lokalu nie przynależy piwnica lecz właściciele posiadają prawo do korzystania z piwnicy numerze 026. Z własnością lokalu związany jest udział 3358/466388 części w nieruchomości – prawie wieczystego użytkowania działki nr 260 i części wspólnych budynku wielomieszkaniowego o numerze 38a (KR1P/00078460/4). Wywoławcza cena sprzedaży brutto wynosi: 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). Aktualnie mieszkanie jest zamieszkałe, po sprzedaży – w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia wolne. Przystępujący do Konkursu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 28 000,00 zł:
Tadeusz Harłacz w upadłości
ul. Centralna 38a/57, 31-586 Kraków
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA”
59 84370002 0011 0158 5016 0001
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek. Jeżeli nabywca nie przystąpi do aktu sprzedaży ze swojej winy w terminie dwóch miesięcy od daty wyboru oferty traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają. W konkursie nie mogą uczestniczyć: sędzia komisarz, syndyk, jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca. Zakaz ten trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. Szczegółowe warunki konkursu są dostępne na stronach dawro.pl i syndyk75.pl. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich przypadkowe otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Konkurs Nowa Huta – nie otwierać” złożone mają być lub listem poleconym lub przez kuriera (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 21 września 2021 roku w Biurze Syndyka Andrzeja Mitręgi, ul. Okrzei 15/279, 40 126 Katowice.
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 września 2021 roku, o godz. 12:00 na posiedzeniu niejawnym, a wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu pisemnie.

Cena: 280 000 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]