Syndyk sprzeda mieszkanie 64,09 m² w Krakowie

Opis:

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o powierzchni użytkowej 64,09 m², położony w Krakowie w budynku nr 27 przy ulicy Nefrytowej, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00343033/1.

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 380.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 38.000,00 zł  (trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) wyłącznie na rachunek bankowy masy upadłości sygn. akt VIII GUp 550/20 prowadzony w

PKO Bank Polski S.A. nr 59 1020 2906 0000 1002 0456 5596

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert równoważnych w zakresie najwyższej ceny, spełniających warunki konkursu opisane w regulaminie sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. godz. 10.00 w Biurze Syndyka.

 

Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz w formie skanu, po uprzednim złożeniu zainteresowania ich otrzymaniem na adres mailowy syndyka: syndyk.luczak@gmail.com

Cena: 380 200 zł brutto
Dodano: 4 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]