Syndyk sprzeda mieszkanie 64,20m2 w Morągu

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 64,20mkw, składającego się z czterech izb, znajdującego się pod numerem 10 w budynku wielorodzinnym nr 21a położonym przy ul. Warmińskiej w Morągu, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, posiadającego księgę wieczystą KW EL2O/00023982/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu.

Warunki sprzedaży:
1. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 288.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2022 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do kancelarii syndyka.
3. Oferowana cena nie może być niższa od wartości wskazanej w pkt. 1 powyżej.
4. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Grant Finance sp. z o.o. 56 1140 1153*******640 5200 1196 w terminie do dnia 7 lutego 2022 r. (decyduje data uznania rachunku masy upadłości). Potwierdzenie przelewu wadium stanowi załącznik do oferty.
5. Zastrzega się utratę wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania ww. umowy z winy oferenta.
6. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 luty 2022.
8. Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka.
9. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy.
10. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.
11. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.
12. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
13. Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych nieruchomości.
14. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych nieruchomości.
15. W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy.

Dalsze informacje oraz operat szacunkowy nieruchomości udostępnia syndyk po wcześniejszym umówieniu telefonicznie lub mailowo (5********05).

Cena: 288 000 zł brutto
Dodano: 6 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Morąg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]