Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości
ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonego w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego 12/2.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonego w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego 12/2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 55,8 m2, wraz z przynależną do mieszkania piwnicą, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00052246/9, zwany dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”:

Cena wywoławcza wynosi 218 508,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset osiem i 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 28 1090 2590 0000 0001 4698 9801, wadium w wysokości 21 850,80 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 80/100 złotych) w terminie do dnia 30 września 2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Renata Hutny, VIII GUp 655/20/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 30.09.2021 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Renaty Hutny, VIII GUp 655/20/S – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

2. dowód uiszczenia wadium;

3. oświadczenie oferenta, że:

– oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

– oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Cena: 218 508 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Oświęcim
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]