Syndyk sprzeda mieszkanie 75% wartości Białcz

Opis:

Syndyk masy upadłości w sprawie XI GUp 62/21, prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 20.01.2021 r. ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaży z wolnej ręki za 75% wartości nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Białcz (adres Białcz 11/2, 64-412 Chrzypsko Wielkie) o powierzchni 52,6 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i korytarza wraz z piwnicą o pow. 13,2 m2 i boksem gospodarczym o pow. 18,3 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi KW nr PO2A/00034959/0, i z którym związany jest udział wynoszący 658/5895 części w nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi KW nr PO2A/00034495/9.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) tj. 75% wartości oszacowania. Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają nabywcę.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta XI GUp 62/21” należy składać do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia na podany adres) bezpośrednio lub listownie na adres: Biuro Syndyka Bartosz Ptak, ul. Piękna 55/2, 60-589 Poznań. Oferta powinna zawierać co najmniej propozycję ceny oraz dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze 71 1090 1476 0000 0001 4752 5150, w wysokości 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 15.15 w miejscu składania ofert. Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży, operat szacunkowy oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka. Kontakt telefoniczny w sprawie ogłoszenia pod nr 69*****10.

Cena: 56 000 zł brutto
Dodano: 19 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Białcz, Chrzypsko Wielkie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]