Syndyk sprzeda mieszkanie – Chełmo, gm. Masłowice

Opis:

13

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniach sygn. akt V GUp 129/20 oraz V GUp 130/20 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskimogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki dwóch udziałów po 1/2 każdy w prawie własności lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Chełmo 118, oznaczonego numerem 10, gmina Masłowice, składającego się z 3 pokojów, kuchni, łazienki i ubikacji oraz pomieszczenia przynależnego, o łącznej powierzchni 96 m. kw. wraz z udziałem wynoszącym 960/10132 w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr PT1R/00060959/2 – za cenę nie niższą niż 135.000,00 zł (67.500,00 zł za udział).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena za oba udziały łącznie.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów oraz wykreśleń w księdze wieczystej, obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2021 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data nadania przesyłki w placówce nadawczej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 13500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Cena: 135 000 zł brutto
Dodano: 25 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chełmo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]