Syndyk sprzeda mieszkanie Jastrzębie – Zdrój

Opis:

Na podstawie Postanowienia z dnia 14 stycznia 2021 roku XII GUp 35/21 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Andrzeja Prochasek na następujących warunkach:

1.Przedmiotem sprzedaży jest

a) nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Godowie, przy ulicy Piotrowickiej, tj. nieruchomość oznaczona działką o numerze 1446/123 o powierzchni 0,3624 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00017797/6. Cena wywoławcza wynosi 84 150,00 zł.

b) spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości lokalowej – tj. lokalu mieszkalnego nr 12 – usytuowanego na 3. piętrze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Jastrzębiu-Zdroju na Osiedlu 1000-lecia 14. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,46 m2 składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 3,52 m2. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju prowadzi księgę wieczystą numer GL1J/00024772/6. Cena wywoławcza wynosi 114 000,00 zł.

2. Sprzedaż prawa własności wskazanych wyżej nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego.

3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza.

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta oraz jest dostępny na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de.

5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem wybranej nieruchomości gruntowej lub lokalowej.

6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo.

7. Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców- jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)- jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny – jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania,

– potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości gruntowej lub nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej.

8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem wskazującym na przedmiot składanej oferty tj. „Postępowanie na sprzedaż składnika majątku (nieruchomość gruntowa lub nieruchomość lokalowa) dłużnika Andrzeja Prochasek – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 29 kwietnia 2021 roku na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu.

10. Składający ofertę na nabycie konkretnego przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 93 1090 2835 0000 0001 4748 5504 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego składnika majątku. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż wybranego składnika majątku.

W przypadku złożenia oferty na oba proponowane składniki majątku należy złożyć dwie osobne oferty i dwa wadia.

11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka w Rybniku w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.

12. W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 2000,00 złotych.

13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty.

14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.

15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.

16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.

17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący;

18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), ., www.syndyk.de Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 114 000 zł brutto
Dodano: 13 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jastrzebie Zdrój
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]