Syndyk sprzeda mieszkanie o pow. 40,60 m2, Elbląg

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 40,60 m2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 60/II, położonego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu, woj. warmińsko-mazurskie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00067096/9 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 210 628,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 70 1140 1153 0000 4640 5200 1235 w terminie do dnia 15.02.2022 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 16.02.2022 roku o godzinie 10:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 16.02.2022 o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

10. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.

11. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

12. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Kwestia lokatorów pozostaje po stronie nabywcy.

13. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391.

Cena: 210 628 zł brutto
Dodano: 9 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]