Syndyk sprzeda mieszkanie o pow. 50 m2 w Ełku

Opis:

Syndyk masy upadłości Artura Strzałkowskiego i Agnieszki Strzałkowskiej sprzeda prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1E/00045169/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Lokal położony przy ul. Sezamkowej w Ełku.

Minimalna cena sprzedaży to 186.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 2 marca 2021 r. na adres: Kancelaria
Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do
syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

W celu skutecznego złożenia oferty wymagane jest złożenie wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 1/10 ceny sprzedaży.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 260/20 i 259/60oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Agnieszki i Artura Strzałkowskich” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie nieruchomości na którą składana jest oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2021 r. o godzinie 14.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki(@)kdgir.pl (usuń nawiasy)
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 186 000 zł brutto
Dodano: 2 lutego 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Ełk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]