Syndyk sprzeda mieszkanie o pow. 72,99 m2, Słupsk

Opis:

Syndyk sprzeda mieszkanie o pow. 72,99 m2, Słupsk

Syndyk masy upadłości w postępowaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego na pierwszej kondygnacji, oznaczonego nr 1, położonego przy ul. Długosza 16 w Słupsku o powierzchni 72,99 mkw., z pomieszczeniami przynależnymi (pomieszczenie gospodarcze i piwnica), wraz z udziałem 866/10 000 części w prawie własności gruntu oraz udziałem 866/10 000 części w częściach wspólnych, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/0091147/5. Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości.

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 137 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy 00/100).

Regulamin Przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu, nie zaś data stempla pocztowego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 lutego 2022 roku o godzinie 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.700,00 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 lutego 2022 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail:

Cena: 137 000 zł brutto
Dodano: 5 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Słupsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]