syndyk sprzeda mieszkanie Podjuchy

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Mariana Falskiego 29A/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1S/00150266/0, o powierzchni użytkowej 62,00 m2, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północy” z siedzibą w Gryfinie, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 329.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 32.900,00 zł oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem, w terminie do dnia 20.07.2021 r. (decyduje data wpływu), w dwóch egzemplarzach: jeden w biurze syndyka Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej (al. Papieża Jana Pawła II 35/2; 70-453 Szczecin), drugi do Sędziego komisarza SSR Patrycji Ossowskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieruchomość XII GUp 129/21”.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu oraz sprzedaży nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości, przetargu, procedury sprzedaży można uzyskać telefonicznie lub mailowo.

Cena: 329 000 zł brutto
Dodano: 30 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Podjuchy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]