Syndyk sprzeda mieszkanie Pruszków

Opis:

Szanowni Państwo,
W piątek 20 sierpnia 2021 r. pomiędzy g. 10.00 a 14.00 można zapoznać się z lokalem.
Osoby zainteresowane proszone są o mailowe potwierdzenie chęci obejrzenia lokalu – prośba o wskazanie z imienia i nazwiska osób zainteresowanych wejściem do lokalu.
Proszę o zabranie dowodu tożsamości.
Osoby nieumówione mailowo nie będą wpuszczone. Osoby bez maseczek nie będą wpuszczone.
Powyższe ograniczenia wynikają z troski o zdrowie wobec zbliżającej się 4 fali koronawirusa.
Licząc na Państwa zrozumienie – zapraszam.
Tomasz Dec syndyk

Syndyk masy upadłości Joanny Nowakowskiej zamieszkałej
w Pruszkowie, w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, informuje o sprzedaży z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości w Pruszkowie przy ul. Kubusia
Puchatka 8/45, wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej, dla której to nieruchomości prowadzona jest
Księga Wieczysta WA1P/00084954/1.
Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do
wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza
Deca, ul. Borowej Góry 10/59, 01-354 Warszawa, oraz
w aktach sprawy pod sygn. akt XIX GUp 489/20, w czytelni
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej
100A w Warszawie.
Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania,
tj. 205 682,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt dwa złote 00/100). Cena za m²: 4632.48 zł/m²; Poziom: 4; Umeblowane: Nie; Rynek: Wtórny; Rodzaj zabudowy: Blok; Powierzchnia: 44,40 m²; Liczba pokoi: 3 pokoje.
Pisemne oferty należy składać do dnia 3 września 2021 r. na
adres: Kancelaria Notarialna Paweł Ziemiańczyk Notariusz,
ul. Nowowiejska 10/2, 00-653 Warszawa.
Koperty winny zawierać oznaczenie: „Nie otwierać. Oferta
nabycia nieruchomości w post. upadł. Joanny Nowakowskiej”.
Wymagane wadium (20 000,00 zł) należy przelać na rachunek
masy upadłości Joanny Nowakowskiej w banku Santaner
Bank Polska S.A. 84 150*******1010 1023 2873 0000, najpóźniej
do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego
do składania ofert, przy czym liczy się termin uznania
kwoty na rachunku bankowym.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 września 2021 r., Kancelaria
Notarialna Paweł Ziemiańczyk Notariusz, ul. Nowowiejska
10/2, 00-653 Warszawa, godz. 1200.
W przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert syndyk
przeprowadzi licytację.
Szczegółowe warunki (Regulamin) sprzedaży oraz dodatkowe
informacje pod numerem tel. 50*******94 lub adresem e-mail:
Oferty nie spełniające wymagań regulaminu zostaną odrzucone.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez
podania przyczyn.

Cena: 205 682 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pruszków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]