Syndyk sprzeda mieszkanie Stargard

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Czesława Tańskiego 11/11, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr: SZ1T/00105406/5, o powierzchni użytkowej 46,83 m2, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 169.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.900,00 zł oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem, w terminie do dnia 23.07.2021 r. (decyduje data wpływu), w dwóch egzemplarzach: jeden w biurze syndyka Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej (al. Papieża Jana Pawła II 35/2; 70-453 Szczecin), drugi do Sędziego komisarza SSR Patrycji Ossowskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieruchomość XII GUp 59/21”.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu oraz sprzedaży nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości, przetargu, procedury sprzedaży można uzyskać telefonicznie bądź mailowo.

Cena: 169 000 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stargard
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]