Syndyk sprzeda mieszkanie Szczecin

Opis:

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Natalii Jessa w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

prawa własności nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiełły 18/8A w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00126427/0, wraz z udziałem w wysokości 75/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00062228/8,

za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. kwotę:

140.800,00 zł (sto czterdzieści tysięcy osiemset złotych)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości w Alior Banku S.A. i złożenie do dnia 16 września 2021 r. (decyduje data wpływu) prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z regulaminem przetargu w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka (ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 102, 70-486 Szczecin), drugi do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin).

Warunki sprzedaży opisanych powyżej składników zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert na zakup. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce Syndyka jak i Sędziego Komisarza.

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu przetargu pod numerem telefonu 50*****08 w godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Cena: 140 797 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]