Syndyk sprzeda mieszkanie ul. Adama w Katowicach

Opis:

Syndyk sprzeda mieszkanie w Katowicach przy ul. Adama 20 wraz z ruchomościami

Cena wywoławcza za mieszkanie wraz z ruchomościami wynosi 192 000,00 zł. Ostateczny termin składania oferty 30.11.2021 r. godzina 14:00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Jarosława Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt VIII GUp 69/20, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy: ogłasza sprzedaż z wolnej prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Katowicach, przy ulicy Adama 20/26, opisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00128471/7, prowadzonej przez XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód oraz zaprasza do składania ofert na następujących warunkach:
1. Cena wywoławcza to 185 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Cena wywoławcza za ruchomości to 7 000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych)
3. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę-imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta, numer telefonu oferenta, oferowaną ceną (dokładne oznaczenie kwoty brutto cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej brutto. Syndyk przyjmuje tylko oferty łączne.
4. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku, do godz. 14 00, na adres: Łukasz Goszczyński Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10/5, 44-100 Gliwice. Decydująca jest data doręczenia oferty na podany adres.
5. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 561090179*****000146623039.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w biurze syndyka w dniu 2 grudnia 2021 roku, o godz. 13.00.
7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka, a wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy i wydaniem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
8. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.
9. Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
10. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
11. Z opisem i oszacowaniem przedmiotowej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10/5, 44-100 Gliwice po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i kontaktując się pod nr tel. 50*******12
12. Przedmiot konkursu można oglądać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z wykazem ruchomości w biurze syndyka

Cena: 19 000 zł brutto
Dodano: 18 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gierałtowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]