Syndyk sprzeda mieszkanie w Braniewie

Opis:

Syndyk Ewy Bogusławskiej w upadłości konsumenckiej

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej 78,01 m2, położonej w Braniewie przy ul. Kościuszki 97, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00012599/2 za cenę nie niższą niż 100% wartości jej oszacowania, tj. kwotę 235 000 zł.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA BRANIEWO” w terminie do 22 kwietnia 2022 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godz. 12.15. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail,

• proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

• potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 23 500 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 29 1090 2718 0000 0001 4801 1793.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Akt notarialny podpisany zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości (2 350,00 złotych),

2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu 667-101-617.

Kontakt:
Syndyk Radosław Matys

Cena: 235 000 zł brutto
Dodano: 14 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Braniewo, Kościuszki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]