SYNDYK SPRZEDA MIESZKANIE W CHRZANOWIE 42,13 M2

Opis:

REGULAMIN

SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

LOKALU MIESZKALNEGO
(„REGULAMIN”)

 • 1
 1. Niniejsza sprzedaż z wolnej ręki przeprowadzana jest w związku z toczącym się
  przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziałem VIII  Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postępowaniem upadłościowym Macieja Krynickiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 2. Sprzedaż prowadzona jest przez Macieja Strosznajdera – Syndyka masy upadłości Macieja Krynickiego nr lic. 629.
 3. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako „PU”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
  Kodeks cywilny (dalej jako ,,KC’’). Sprzedaż dokonana w postępowaniu
  upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 PU).
 4. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w oparciu o system teleinformatyczny jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych.
 5. Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.), a także oferty składane w toku przetargu lub aukcji wnosi się
  z pominięciem systemu teleinformatycznego
  obsługującego postępowanie sądowe (art. 216ab Pr.Up).
 • 2
 1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy Kolonia Rospontowa 8/1  w Chrzanowie, o pow. użytkowej 42,13 m² stanowiący odrębną nieruchomość, z którą związany jest udział: 101/1000 w nieruchomości wspólnej ; dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00056784/8

2.    Nieruchomość jest zamieszkała przez upadłego z rodziną.

3.    Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to 180 325,00 zł  (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) stanowiąca wartość oszacowania.

4.    Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Macieja Strosznajdera ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 36a w Chrzanowie od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 – 17:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym tel.: 502482666.

5.    Ze stanem nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Syndykiem .

 • 3
 1. Oferty należy składać w formie papierowej na adres kancelarii syndyka do godz. 15:00 2 lipca 2024r.
 2. Oferty przesłane pocztą uważa się za złożone w terminie, jeśli wpłyną do Kancelarii do godz. 15:00 dnia 2 lipca 2024r.
 3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym KR1S/GUp-s/925/2023” wraz z dopiskiem : ,,NIE OTWIERAĆ’’.

Koperta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko, lub firmę oraz miejsce zamieszkania/siedzibę.

 • 4
 1. Każda z ofert winna zawierać:
  a) dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub pełna nazwa ze wskazaniem formy prawnej, adres zamieszkania lub siedziby);
  b) oznaczenie osoby reprezentującej oferenta oraz jej numer telefonu;
  c) proponowaną cenę zakupu, która nie może być niższa niż cena wywoławcza;
 2. d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży, spełnia warunki określone w tym regulaminie oraz że akceptuje treść regulaminu,
  e) oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem;
  f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z aktualnym stanem prawnym nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
  g) własnoręczny podpis.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  a) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku przedsiębiorców);
  b) wymagane według Kodeksu spółek handlowych zezwolenie organów spółki na nabycie przedmiotu sprzedaży;
  c) dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta.
 • 5
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości
  10 % ceny przedmiotu sprzedaży, tj. 18 032,50 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzydzieści dwa złote 50/100);
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 08 1140 2004 0000 3702 8219 1500 tytułem „Wadium – sygn. akt. KR1S/GUp-s/925/2023” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.
 1. W przypadku późniejszego wyboru oferty wpłacone wadium zaliczone zostanie na
  poczet ceny.
 2. W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone na rachunek z którego środki wpłynęły w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 • 6
 1. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są udzielane zainteresowanym
  w zakresie posiadanym przez Syndyka pod adresem e-mail
  radca@kancelariastrosznajder.pl oraz numerem telefonu tel.: 502 482 666.
 • 7
 1. Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia po upływie terminu do składania ofert 3 lipca 2024r. o godzinie 15:30 w Kancelarii Syndyka Macieja Strosznajdera (ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 36a, 32-500 Chrzanów).
 2. Wyboru oferty dokonuje syndyk w oparciu o kryterium ceny.
 3. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje powiadomiony oferent, którego oferta została przyjęta.
 4. Oferty niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu oraz oferty nieczytelne bądź niezrozumiałe nie będą rozpoznawane.
 • 8
 1. Syndyk dokonuje wybory oferty z najwyższą ceną.
 2. Jeśli zostaną złożone dwie lub więcej takie same oferty spełniające warunki niniejszego Regulaminu tj. dwie takie same ceny najwyższe syndyk zaprasza oferentów do składania dalszych ofert wyznaczając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni aż do dnia wyłonienia najkorzystniejszej oferty .
 3. W przypadku nie wyłonienia najwyższej oferty syndyk unieważni postępowanie i zamieści kolejne ogłoszenie o sprzedaży.
 • 9
 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Za zapłatę w terminie uważa się wpływ środków
  w na konto wskazane przez syndyka. Środki muszą wpłynąć na rachunek przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

2.Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi po zapłacie pełnej ceny przez oferenta.
3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego przed notariuszem
wybranym przez Syndyka.
4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 1. Nie przystąpienie do aktu notarialnego powoduje przepadek wadium na rzecz masy upadłości.
 • 10

Syndyk zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyn;
2) przeprowadzenia aukcji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta;
3) zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów

 • 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Prawa
upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.

Syndyk masy upadłości Maciej Strosznajder

Cena: 180 325 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2024
Województwo:
Lokalizacja: Chrzanów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]