Syndyk sprzeda mieszkanie w Gdyni ul. Żeliwna

Opis:

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mas upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 154/20/KP
z wolnej ręki w formie konkursu ofert syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 154/20/KP  ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gdyni przy ulicy Żeliwnej 21, o powierzchni użytkowej 69,70 m2 wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 7,20 m2 to jest o łącznej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego wynoszącej 76,90 m2. Dla powyższego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3 Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00075957/7

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 277.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1.       Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).

2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.       Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 154/20/KP
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości

4.       Wadium w wysokości 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.

5.       Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu  21 grudnia 2021 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.

6.       Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 grudnia 2021 roku o godzinie 13.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.

7.       Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

 

Cena: 277 000 zł brutto
Dodano: 6 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gdynia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]