Syndyk sprzeda mieszkanie w Gdyni ul. Żeliwna

Opis:

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

 

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu

na sprzedaż nieruchomości

wchodzącej w skład mas upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 154/20/KP

 

syndyk mas upadłości, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 21 maja 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 154/20/KP 

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż majątku mas upadłości obejmujący:

 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gdyni przy ulicy Żeliwnej 21, o powierzchni użytkowej 69,70 m2 wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 7,20 m2 to jest o łącznej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego wynoszącej 76,90 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00075957/7 za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 369.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

 

1.    Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

 

2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

 

3.    Kopertę należy zaadresować:

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Krystian Przybylski

sygnatura akt VI GUp 154/20/KP

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

 

4.    Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

6.    Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:

Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek

ul. Przemysłowa 35A budynek B

84-200 Wejherowo

Alior Bank SA, numer rachunku: 53 2490 0005 0000 4600 7403 6177

 

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Sylwia Mielewczyk, Dariusz Mielewczyk sygn. akt VI GUp 154/20/KP”

7.    Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

8.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 25 czerwca 2021 roku o godzinie 10.30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

9.    Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

 

 

Zapraszam do składania ofert

syndyk Dominika Bączek

Cena: 369 000 zł brutto
Dodano: 25 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gdynia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]