Syndyk sprzeda mieszkanie w Iławie

Opis:

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Działając jako syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłaszam regulamin sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 7A/59 w Iławie.

1. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielorodzinnym nr 7A przy ul. Grunwaldzkiej w Iławie o powierzchni użytkowej 36,47 m2, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00041564/7.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 174 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@grantfinance.pl.

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 17 400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 75 1140 1153 0000 4640 5200 1145 w terminie do dnia 25 lipca 2021 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.

8. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 26 lipca 2021 o godz. 12:00.

9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 26 lipca 2021 r. o godzinie 12:30 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (e-mail, tel., skype, inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

10. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.

11. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk wskazuje kancelarie notarialną zlokalizowaną w Trójmieście w celu podpisania umowy.

12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

13. Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 601 627 391.

Cena: 174 000 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Iława
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]