Syndyk sprzeda mieszkanie w Iławie

Opis:

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Działając jako syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłaszam regulamin sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 7A/59 w Iławie.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielorodzinnym nr 7A przy ul. Grunwaldzkiej w Iławie o powierzchni użytkowej 36,47 m2, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00041564/7.
 2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 174 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
 3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.
 4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@grantfinance.pl.
 5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
 6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 17 400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 75 1140 1153 0000 4640 5200 1145 w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.
 7. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
 8. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 25 czerwca 2021 o godz. 12:00.
 9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 12:30 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (e-mail, tel., skype, inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 10. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.
 11. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk wskazuje kancelarie notarialną zlokalizowaną w Trójmieście w celu podpisania umowy.
 12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.
 13. Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 601 627 391.

 

Cena: 174 000 zł netto
Dodano: 31 maja 2021
Województwo:
Lokalizacja: Iława
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]