Syndyk sprzeda mieszkanie w Lubinie

Opis:

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Lubinie

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt V GUp 9/20 Syndyk masy upadłości Zbigniewa Tomczaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników mienia upadłego w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 25,27m2, składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wraz z udziałem 422/10000 związanym z własnością lokalu (KW LE1U/00013140/1) położonego: 59-300 Lubin, ul. Drzymały 10/1, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr LE1U/00071025/3, o wartości szacunkowej 88.000,00 zł.

Wyciąg z warunków sprzedaży

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2021 r., Sygn. akt V GUp 9/20.

2). Określenie ceny minimalnej: 88.000,00 zł

3). Termin wpłaty wadium w wysokości 8.800,00 zł: 08 czerwca 2021 r., termin złożenia oferty: 08 czerwca 2021 r.

4). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z „Postępowanie na sprzedaż  lokalu mieszkalnego LE1U/00071025/3 – nie otwierać” winny wpłynąć do dnia 08 czerwca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 r., godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 14 czerwca 2021 r., godz. 11:00 w miejscu: Lubin, ul. Drzymały 10/1.

Pełne warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje przekazywane są przez Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna (kom. 662 373 882), mail: .

Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży – nr tel. 501 719 766.

Cena: 88 000 zł brutto
Dodano: 6 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]