Syndyk Sprzeda Mieszkanie w Mińsku Mazowieckim

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marka Ilczuka (sygn. akt: XIX GUp 1487/20) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Sędomierskiej 10, o powierzchni użytkowej 48,3 m kw., którego wartość oszacowano dla potrzeb postępowania upadłościowego ww. upadłego na kwotę 220.060,00 zł (wycenę wartości sporządził rzeczoznawca majątkowy).
Dla nieruchomości tej jest prowadzona księga wieczysta nr SI1M/00101541/7.
Syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady:
a. cenę wywoławczą (cena minimalna) stanowić będzie wartość oszacowania ww. składnika masy upadłości, tj. 220.060,00 zł,
b. przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości ww. upadłego wadium w kwocie 20.000,00 zł,
c. postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł,
d. w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz – syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M.Ilczuk – Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Mińsku Mazowieckim ”). Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Cena: 220 060 zł brutto
Dodano: 20 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]