Syndyk sprzeda mieszkanie w Pieńsku

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg pisemno – ustny na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach :

1.      Przedmiotem sprzedaży jest :

Prawo własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych i w prawie własności gruntu położonego w Pieńsk przy ulicy Robotnicza 6 m. 1 o powierzchni użytkowej 52,45 m2. Nieruchomość lokalowa jest położona na parterze (pierwszej kondygnacji) budynku wielorodzinnego. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1Z/00036315/3.

Cena sprzedaży: 144.000,00 złotych, słownie : sto czterdzieści cztery tysiące złotych zero groszy,

2.      Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka Dariusza Chudego w Alior Banku S.A. nr 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto.

3.      Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,

4.      Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,

5.      Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg Pieńsk – nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 21 grudnia 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław,

6.      Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław, w dniu 23 grudnia 2021 roku, o godz. 12:30,

7.      Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

8.      Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.

9.  Dodatkowe informacje można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie prosyndyk.pl

Cena: 144 000 zł brutto
Dodano: 6 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pieńsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]