Syndyk sprzeda mieszkanie w Radzyminie

Opis:

Syndyk masy upadłości Patrycji Karoliny Gzyra sprzeda prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 32, położonego przy ul. Słowackiego 65 w Radzyminie (05-250), powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 3930/2149062 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Każdoczesnemu właścicielowi lokalu przysługuje, na zasadach wyłączności prawo do korzystania z przylegającej do lokalu loggi o pow. 7,05 m2 oraz jednego zewnętrznego miejsca parkingowego naziemnego oznaczonego nr 32//C. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, holu, łazienki o łącznej pow. 39,30 m2. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji (drugim piętrze). Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1W/00092058/4, przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1W/00025417/9 przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (zwanych dalej „Nieruchomością”).
2. Cena wywoławcza: 240 000,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).
3. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Patrycji Karoliny Gzyra – Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Patrycji Karoliny Gzyra”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 1504/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP LOKALU MIESZKALNEGO W RADZYMINIE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Patrycji Karoliny Gzyra w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 97 1090 1841 0000 0001 4716 1388, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP LOKALU MIESZKALNEGO W RADZYMINIE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370

Cena: 240 000 zł brutto
Dodano: 4 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radzyminie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]