Syndyk sprzeda mieszkanie w Rumi ul. Pomorska

Opis:

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż nieruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 452/20/PD
syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 6 września 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 452/20/PD
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 11 położony w Rumi przy ulicy Pomorskiej 19, do którego przynależy piwnica nr 11 o powierzchni 5,40m2, o łącznej powierzchni użytkowej 38,28 m², dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00081756/2
za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 196.930,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100).
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
WARUNKI PRZETARGU
Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania SąduWarunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

 • Oferty należy składać do dnia 12 października 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

 

 • Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

 

 • Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz RS Piotr Dąbkowski
sygnatura akt VI GUp 452/20/PD
PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI
Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

 • Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 • Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:

Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B
84-200 Wejherowo
Alior Bank S.A.: 02 2490 0005 0000 4600 9705 2188
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Helena Zenka” (VI GUp 452/20/PD).

 • Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 Regulaminu Przetargu rachunek bankowy.
 • Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona czytelnie w języku pol­skim i winna zawierać czytelne:

 

 • imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
 • aktualny wydruk lub odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
 • wskazanie numerów NIP i REGON (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,
 • wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,
 • oferowaną cenę nabycia, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,
 • oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,
 • oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
 • oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar­gu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, której dotyczy oferta oraz jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,
 • promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
 • pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, przy czym konieczne jest oznaczenie tego podmiotu;
 • dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
 • wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;
 • oświadczenia osoby fizycznej o jej stanie cywilnym

 

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy ofe­renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen­tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną zgodnie ze sposobem reprezentacji. Pełnomocnicy podmiotów uczestni­czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no­tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskaza­niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar­gu.

 • Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
 • Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej   analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert.
 • W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty i będą obecni na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo:

 

 • odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia prze­targu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
 •  niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 października 2021 roku o godzinie 11.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B68.
 • Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602281889 wyświetl numer od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam do składania ofert
syndyk Dominika Bączek

Cena: 196 930 zł brutto
Dodano: 7 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rumia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]