Syndyk sprzeda mieszkanie w Skarbimierzu-Osiedle

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg

pisemno-ustny na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach :

1.      Sprzedaż odbywa się na podstawie zgody Sędziego Komisarza,

2.      Przedmiotem sprzedaży jest :

prawo własności lokalu mieszkalnego nr 9A, położonego na 4 kondygnacji, w klatce 7E,  w budynku oznaczonym nr 7A-7E przy ulicy Akacjowej w Skarbimierzu-Osiedlu stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal składa się z pokoju, kuchni i łazienki o łącznej pow. 31,42 m.kw., dla lokalu Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00032188/6. Z własnością lokalu związany jest udział w 1/111 częściach w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00021012/2

Cena sprzedaży: 97.700,00 złotych, słownie : dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy,

 

3.      Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka Dariusza Chudego w Alior Banku S.A. O/Wrocław nr 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082 przed terminem zakończenia składania ofert wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej brutto,

4.      Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,

5.      Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,

6.      Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg Skarbimierz Osiedle – nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 17 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław,

7.      Rozpoznanie ofert nastąpi w w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław w dniu 19 sierpnia 2021 roku, o godz. 10:00,

8.      Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

9.      Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.

10.  Dodatkowe informacje można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie prosyndykkropkapl.

Cena: 97 700 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skarbimierz-Osiedle
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]