Syndyk sprzeda mieszkanie w Strzelinie

Opis:

Syndyk masy upadłości dwóch osób fizycznych (współmałżonków) nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza przetarg pisemno-ustny na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Strzelinie przy ul. Podwale 6, o łącznej powierzchni 58.80 m2, wraz z udziałem w  wysokości 1001/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencji gruntów pod nr 27/1, obręb Strzelin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WR1T/00026204/6 na następujących warunkach :

1.      Sprzedaż odbywa się na podstawie zgody Sędziego Komisarza,

2.      Przedmiotem sprzedaży jest :

Całość udziałów (100%) we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Strzelinie przy ul. Podwale 6, o łącznej powierzchni 58.80 m2, wraz z udziałem w  wysokości 1001/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencji gruntów pod nr 27/1, obręb Strzelin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WR1T/00026204/6.

Cena za dwa udziały : 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)

3.     Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Markunasa w Santander Bank S.A. O/Wrocław nr 26 1090 2431 0000 0001 3611 5713 przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej brutto,

4.     Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,

5.     Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,

6.     Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg Strzelin – nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 05 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław,

7.     Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław w dniu 09 sierpnia 2021 roku, o godz. 10:00,

8.     Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

9.     Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.

10.  Dodatkowe informacje można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie prosyndykkropkapl.

Cena: 220 000 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Strzelin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]