Syndyk sprzeda mieszkanie w Świdnicy

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Obertińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn.. akt. VI GUp 68/21), sprzeda z wolnej ręki:
nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 36,00 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 36, obręb 0005 Zachód, województwo dolnośląskie, powiat świdnicki, gmina Świdnica M., opisany w Księdze Wieczystej nr SW1S/00059439/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem wynoszącym 800/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz prawo współwłasności gruntu, opisanego w Księdze Wieczystej nr SW1S/00019051/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 161.539,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest na rachunek bankowy masy upadłości: 51 1020 5242 0000 2102 0513 2834.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 698 934 460 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: sy***k@o*.pl.
Oferty kupna zgodne z Regulaminem Sprzedaży należy składać pisemnie do 3 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu) na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 161 539 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świdnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]