Syndyk sprzeda mieszkanie w Zalewie 49,40 m2

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,40 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 18,30 m2 i poddasza o pow. 18,80 m2 położonego w Zalewie przy ul. 29 Stycznia 12, w gminie Zalewo, powiecie iławskim, woj. warmińsko-mazurskie, posiadający KW nr EL1I/00040721/9. Nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia.

Warunki sprzedaży:

1. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 88.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

2. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2021 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do kancelarii syndyka.

3. Oferowana cena nie może być niższa od wartości wskazanej w pkt. 1 powyżej.

4. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Grant Finance sp. z o.o. 72 1140 1153 0000 4640 5200 1199 w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. (decyduje data uznania rachunku masy upadłości). Potwierdzenie przelewu wadium stanowi załącznik do oferty.

5. Zastrzega się utratę wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania ww. umowy z winy oferenta.

6. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2021.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk.

9. Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka.

10. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy.

11. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.

12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.

13. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

14. Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych nieruchomości.

15. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych nieruchomości.

Dalsze informacje oraz operat szacunkowy nieruchomości udostępnia syndyk po wcześniejszym umówieniu telefonicznie lub mailowo (509 728 603).

Cena: 88 000 zł brutto
Dodano: 3 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zalewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]