syndyk sprzeda mieszkanie we Wronkach

Opis:

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze pisemnego zbierania ofert prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą, położonego w miejscowości Wronki (woj. Wielkopolskie), na Osiedlu Borek. Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczysta KW Nr PO1A/00057653/5. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, piwnicy. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych – 63,28 m2, z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż do dnia 15.08.2021 r.,
– cena minimalna sprzedaży wynosi 260.000,00 zł.

Likwidacji w ramach sprzedaży z wolnej ręki będzie podlegało całe prawo własności opisanej nieruchomości jako składnik dwóch mas upadłości.

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 20.07.2021 roku na adres biura syndyka: Syndyk Karolina Bańkowska, ul. Saperska 34B/9, 61-493 Poznań (decyduje data wpływu) w kopertach zamkniętych, oznaczonych: „przetarg XI GUp 340/20, 341/20 – nie otwierać”. W ww. terminie należy dokonać wpłaty wadium w wysokości 13.000,00 zł na rachunek bankowy prowadzony dla celów postępowania upadłościowego: 36*******128 0000 1002*******156

Syndyk zastrzega możliwość wydłużenia okresu składania ofert oraz odstąpienia od sprzedaży. Szczegółowe informacje zawiera regulamin – dostępny na wskazany adres e-mail.

Syndyk informuje o możliwości zapoznania się z przedmiotem sprzedaży bezpośrednio w miejscu jego położenia po wcześniejszym umówieniu daty oględzin z syndykiem. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: 607 426 286 .

Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz numer PESEL, czytelny podpis oferenta,
b) w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta wraz z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz czytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer NIP lub KRS, numer telefonu,
c) wskazanie na co składana jest oferta oraz oferowaną cenę nabycia w złotówkach, której wysokość nie może być niższa niż minimalna cena sprzedaży,
d) dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
e) w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U.2014.1380),
f) oświadczenie oferenta, że:
– zapoznał się z regulaminem sprzedaży, stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
– wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne,
– zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym koszty związane z zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
– oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty całej ceny nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości,

Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 21 lipca 2021 r. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, na warunkach wskazanych w regulaminie sprzedaży.

Cena: 260 000 zł brutto
Dodano: 23 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wronki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]