Syndyk sprzeda mieszkanie z ogródkiem w Lęborku

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego oznaczonego pod nr 1, położnego przy ul. Wileńskiej 7L w Lęborku o powierzchni 84,90 mkw., z garażem w przyziemiu. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 849/26996, dla którego Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00048671/5. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 335 000,00 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści pięć tysięcy 00/100).Regulamin Przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną.Zainteresowani, winni składać oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu, nie zaś data stempla pocztowego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 października 2021 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 33.500,00 (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 października 2021 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy.Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391

Cena: 335 000 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lębork
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]