Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 453/20/S, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 22 lutego 2021 r uzyskał zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki nieruchomości położonej w Tarnowie, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 38,40 m2 w budynku przy ulicy Promiennej 26 w Tarnowie, objętej księgą wieczystą o numerze w6tt
TR1T/00091642/2. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 427/16349 w prawie własności nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00090285/4, którą stanowi grunt, na którym stoi budynek oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wymienione księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 453/20/S. Nieruchomość można oglądać w dniach 16 i 17 marca 2021 r, po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszej niż 162 900,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych, zero groszy), będącą jej oszacowaną wartość rynkową. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 18 marca 2021r do godziny 18.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.
Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2021 r o godzinie 11.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Cena: 162 900 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]