Syndyk sprzeda Motocykl Yamaha XJ 550

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda motocykl marki Yamaha XJ 550

Syndyk masy upadłości dłużnika Krzysztofa Sławskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

motocykla marki Yamaha XJ 550, rok prod. 1984, pojemność silnika 522 cm3, uszkodzony (do naprawy rozrusznik i sprzęgło), brak aktualnych badań technicznych, za cenę nie niższą niż 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

I. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ceny spośród złożonych ofert.
II. W razie wpływu dwóch ofert o tożsamych wartościach, decydująca będzie kolejność wpływu ofert do Kancelarii syndyka.
III. Minimalna cena sprzedaży to cena wywoławcza ruchomości – 3 500,00 zł.
IV. Minimalna cena postąpienia wynosi 300,00 zł.
V. Termin do składania ofert do dnia 24 września 2021 r. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
VI. Cena nabycia zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Krzysztofa Sławskiego w upadłości konsumenckiej w Santander Bank Polska S.A. o nr 62 1090 2590 0000 0001 4736 1281 w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży.
VII. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wszelkich obciążeń z tym związanych ponosi w całości kupujący.
VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia 23 października 2021 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, tel. +48**********03) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka Pauliny Bursztein (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – w postępowaniu Sygn. akt V GUp 410/20”, w terminie do 24 września 2021r.”

Inne warunki:
1. Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do:
• zmiany warunków aukcji,
• odstąpienia od aukcji,
• zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert.
2. Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą V GUp 410/20

Cena: 3 500 zł brutto
Dodano: 7 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szumsko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]