Syndyk sprzeda myjkę ultradźwiękową ULTRON

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Stańczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości myjki ultradźwiękowej ULTRON, pojemność użytkowania ok. 200 l, moc ultradźwięków 2000 W, moc grzałek 3600 W, zasilanie 230 V 50 Hz, ciężar całkowity 90 kg, za cenę nie niższą niż 4 158,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych).
Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie).
Oferta zakupu powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
b) oferowaną cenę nabycia,
c) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.
Informacje o trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: j.sajnog@blaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.
Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Bogumiły Stańczak. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Cena: 4 158 zł brutto
Dodano: 18 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Mokotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]