Syndyk sprzeda należność osoby fizycznej w upadłości

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup należności wobec upadłego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności o wartości nominalnej 48 172,61 zł ( należność główna 39 168,00 zł, koszty postępowania 4 107,00 zł), wynikającej z prawomocnego wyroku Sądu za cenę wywołania nie niższą niż 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). Należność podlega uznaniu na liście wierzytelności w kwocie 48 172,61 zł (43 275,00 zł kategoria II 4 897,61 zł kategoria III) w postępowaniu upadłościowym dłużnika. W postępowaniu tym wykonano ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości z kwotą przypadającą wierzycielowi 450,52 zł. Z informacji uzyskanych od syndyka w postępowaniu upadłościowym upadła jest emerytką oraz nie posiada majątku.

Postanowieniem z dnia 01.06.2021 r. (prawomocne w dniu 14.10.2021 r.) ustalono plan spłaty wierzycieli. Oferowana należność osoby fizycznej w upadłości zostanie zaspokojona w kwocie 597,86 zł:
– jednorazowo w kwocie 318,86 zł
– w 36 ratach po 7,75 zł miesięcznie (279,00 zł)

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 27 grudnia 2021 r.

Warunki sprzedaży:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie należności, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,

f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 300 zł brutto
Dodano: 22 lipca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]