Syndyk sprzeda należność spółki w restrukturyzacji

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup należności wobec Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SBL Żelbet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji (KRS 0000238315 o wartości nominalnej 10 200,00 zł z tytułu wykonania usług budowlanych objętych fakturą numer 2/10/2018 z dnia 29.11.2018, z datą wymagalności na dzień 01.11.2018, za cenę wywołania nie niższą niż 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Należność została uznana w kwocie 10 200,00 zł w postępowaniu o zawarcie układu dłużnika Spółki i została zaliczona do grupy III dla której propozycje układowe przewidują umorzenie 20% należności głównej, spłatę 80% należności głównej w czterech równych ratach płatnych co drugi kwartał, pierwsza rata płatna w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie zawarcia układu.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl. Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 15 października 2021 r.

Warunki sprzedaży:
a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie należności, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,
b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 1 500 zł brutto
Dodano: 17 września 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]