Syndyk sprzeda należność spółki z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup należności o wartości nominalnej 33 370,16 EUR wchodzących w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę. Brak ceny minimalnej oferty.

Należność przedawniona wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wierzytelność wynika z:

– faktury nr 01-2017-B z dnia 2017-09-01 z terminem wymagalności 2017-09-29 w pozostałej kwocie do zapłaty 800,00 EUR,

– faktury nr 55-2017-A z dnia 2017-09-27 z terminem wymagalności 2017-10-27 w pozostałej kwocie do zapłaty 5 001,10 EUR,

-faktury nr 60-2017-A z dnia 2017-10-09 z terminem wymagalności 2017-11-08 w pozostałej kwocie do zapłaty 27 569,06 EUR.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl

Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 20 stycznia 2022 r.

Zatwierdzenie wyboru oferty wymaga postanowienia sędziego komisarza.

 

Warunki sprzedaży:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie należności, której oferta dotyczy oraz cenę,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 10:00,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,

f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 1 grudnia 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]