Syndyk sprzeda należność spółki

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup należności wobec Przedsiębiorstwo Budowy Mostów Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000688420) o wartości nominalnej 11 960,00 zł z tytułu wykonania usług budowlanych objętych fakturą numer 21/11/2018 z dnia 16.11.2018 na kwotę 4 760,00 oraz faktura numer 2/11/2018 z dnia 29.11.2018 na kwotę 7 200,00 z datą wymagalności na dzień 17.11.2018 oraz 13.12.2018, za cenę wywołania nie niższą niż 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl. Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 12 listopada 2021 r.

 

Warunki sprzedaży:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie należności, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,

f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 600 zł brutto
Dodano: 25 października 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]