Syndyk sprzeda należność wobec osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup należności o wartości nominalnej 22 800,00 zł wchodzących w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę. Brak ceny minimalnej oferty.
Należność sporna wobec osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z tytułu usługi budowlanej zgodnie z umową. Należność nieuznana w całości przez dłużnika. Kwotę 22 800,00 zł dłużnik przeznaczył na koszty związane z wykonaniem zastępczym z powodu niewywiązania się z umowy przez wierzyciela. W umowie wykonania nie było zapisu o możliwości wykonania zastępczego. Dłużnik odmówił zapłaty, wniesiono o zawezwanie do próby ugodowej.
Istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji:
– Umowa o wykonanie robót budowalnych z dnia 23.11.2017 r.
– Faktura VAT 3/12/2017 dnia 30.12.2017 r.
– Wezwanie do zapłaty z dnia 25.02.2021 r.
– Odpowiedź na wezwanie do zapłaty z dnia 11.03.2021 r.
– Powtórne wezwanie do zapłaty z dnia 01.10.2021 r.
– Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 04.10.2021 r.
– Odpowiedź dłużnika na powtórne wezwanie do zapłaty z dnia 19.10.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl
Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 22 lutego 2023 r.
Zatwierdzenie wyboru oferty wymaga postanowienia sędziego komisarza.

Warunki sprzedaży:
a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie pakietu należności, której oferta dotyczy oraz cenę,
b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 10:00,
c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 28 października 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]