Syndyk Sprzeda Należności ANMAR Sp. zoo

Opis:

Syndyk ANMAR sp. z o. o. w upadłości (sygn. akt: VIII GUp 260/20) sprzeda z wolnej ręki (w trybie pisemnego konkursu ofert) należności wymienione w złożony do akt niniejszego postępowania spisie należności pod nr:
a) 1 za cenę w kwocie nie niższej, niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) brutto (z 23% VAT) , tj. 80 % wartości oszacowania,
b) 2 za cenę w kwocie nie niższej, niż 12.960,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/00) brutto (z 23% VAT) , tj. 80 % wartości oszacowania, ,
c) 3 za cenę w kwocie nie niższej, niż 47.001,60 zł (czterdzieści siedem tysięcy jeden złotych 60/00) brutto (z 23% VAT) , tj. 80 % wartości oszacowania,
d) 4 za cenę w kwocie nie niższej, niż 17.872,00 zł (osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 00/00) brutto (z 23% VAT) , tj. 80 % wartości oszacowania,
e) 5 za cenę w kwocie nie niższej, niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) brutto (z 23% VAT) , tj. 80 % wartości oszacowania,
f) 6 za cenę w kwocie nie niższej, niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) brutto (z 23% VAT) , tj. 80 % wartości oszacowania,
g) 7 za cenę w kwocie nie niższej, niż 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/00) brutto (z 23% VAT) , tj. 80 % wartości oszacowania.
Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adresat: Syndyk ANMAR, adres: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta ANMAR – Należność Nr _”).

Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania, PESEL/KRS/NIP), dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży), numer telefonu oferenta oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Wyłącza się rękojmię przy sprzedaży dokonywanej przez syndyka (syndyk nie odpowiada za wady fizyczne ani prawne maszyny).

Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2021 r. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w terminie wyznaczonym swobodnie przez syndyka, po uprzedniej wpłacie pełnej ceny.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, spisu należności) prosimy o kontakt elektroniczny (tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl), bądź pod numerem telefonu 60*******45

Cena: 47 001 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga Południe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]