Syndyk sprzeda należności o wartości nominalnej łącznej 8 741 787,39 zł

Opis:

Przedmiotem przetargu jest pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości E2 Energia sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000421331, REGON: 242936671, NIP: 9542737641), których wartość nominalna na dzień 26 kwietnia 2024 r. została określona na 8 741 787,39 zł łącznie (nr składnika masy upadłości w spisie inwentarza: 1 i 2).

Syndyk sprzeda wskazane należności za cenę nie niższą niż 365 187,53 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 53/100), która to kwota stanowi 100% wartości likwidacyjnej wynikającej z opisu i oszacowania (po dokonaniu przeliczenia).

Pakiety wierzytelności obejmują należności powstałe z tytułu sprzedaży energii lub gazu oraz świadczenia usług przesyłu lub dystrybucji odbiorcom końcowym.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2024 r. 

Przedmiot przetargu objęty jest wyceną z 2021 i 2022 roku, sporządzoną przez dr hab. inż. Andrzeja Zalewskiego.

Do dnia 27 czerwca 2024 roku osoby zainteresowane mogą zadawać pytania o portfele wierzytelności i kierować wnioski o udostępnienie wyceny wierzytelności oraz wykazu wierzytelności objętych wyceną. Informacje udostępniane w ramach procedury sprzedaży zostaną pozbawione danych osobowych pożyczkobiorców, a także innych informacji umożliwiających ich identyfikację.

Dokumenty dot. przetargu dostępne są na stronie internetowej Syndyka Pawła Lewandowskiego w zakładce „sprzedaż”: lewandowskikancelaria.pl/sprzedaz

Szczegółowe informacje dotyczące Przetargu udzielane są zainteresowanym pod adresem e-mail kancelaria@lewandowskikancelaria.pl oraz numerem telefonu +48 22 299 74 78

Cena: 365 188 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2024
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]