Syndyk sprzeda należności zabezpieczone wekslowo przysługujące względem osoby fizycznej

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki należności przysługujące względem osoby fizycznej, stanowiące składniki masy upadłości.

Należności wynikają z zawartej przez upadłego umowy pożyczki i umowy wsparcia finansowego i ich łączna wartość nominalna wynosi 259.098,16 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 16/100 złotych).

Roszczenia wynikające z ww. umów, zabezpieczone są dwoma wekslami in blanco uzupełnionymi przez syndyka na łączną kwotę wskazaną powyżej, wraz z deklaracjami wekslowymi.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto.

 

Oferty zakupu należy składać do dnia 28 czerwca 2022 r. na adres mailowy: rymdej@gmail.com

W ofercie zakupu należy podać co najmniej dane identyfikujące nabywcę i proponowaną cenę  zakupu.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

Więcej informacji na temat należności można uzyskać w Biurze Syndyka, lub kontaktując się mailowo: rymdej@gmail.com

 

 

Cena: 3 000 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]