Syndyk sprzeda należności

Opis:

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości, Roberta Woźniaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 27.01.2021r. w sprawie IX GU 941/20 „of”

 

Cel ogłoszenia.

Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta, którego Syndyk przedstawi Sędziemu-Komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż (art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe).

Przedmiot sprzedaży.

Pakiet wierzytelności w skład, którego wchodzą należności wobec:
 Kingi R.(…) – zgodnie z umową – ugodą w sprawie spłaty zadłużenia z dnia 29.04.2020r. oraz deklaracją wekslową z dnia 19.05.2020r. 39.000,00 zł
Załącznik nr 2. Umowa ugody z dnia 29.04.2020r.
Załącznik nr 3. Deklaracja wekslowa z dnia 19.05.2020r.

Forma składania ofert

Oferty w formie pisemnej winny być składane na adres biura syndyka tj. Biuro Syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik. W ofercie należy podać dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub nr KRS, NIP lub inne dane identyfikacyjne). Do oferty proszę dołączyć nr telefonu.

Wadium

Do oferty winien być dołączony dowód zapłaty wadium w wysokości 10% kwoty minimalnej tj. 2.925,00 zł. Wadium winno być wpłacona na rachunek bankowych nr 82 1090 2688 0000 0001 3362 4495. Odbiorcą przelewu jest Paweł Choina syndyk Roberta Woźniaka, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik.

Termin składania ofert
Syndyk ustalił termin składania ofert na dzień 26.03.2021r.

Termin rozpoznania ofert

Nie publiczne otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 30.03.2021r. na godz. 11:00 w biurze syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik. Na każdym etapie syndyk może odwołać konkurs w szczególności jeśli Sąd Upadłościowy wstrzyma likwidację masy upadłości i inne.

Cena: 29 250 zł brutto
Dodano: 10 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]