Syndyk sprzeda nieprzedawnioną wierzytelność za najwyższą oferowaną cenę

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bartosza Mostka ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości stanowiących należności wobec osób trzecich powstałe w związku z prowadzoną przez upadłego działalnością gospodarczą o wartości nominalnej 36 714,05 zł, tj: 1. w kwocie 18 577,20 zł wobec dłużnika Tomasza Pokrzepy zasądzonej nakazem zapłaty z dnia 25.03.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V GNc 1495/13 (klauzula wykonalności z 3.06.2013 r., postępowanie egzekucyjne umorzone 30.06.2015 r.) 2. w kwocie 18 136,85 zł wobec dłużnika Patrycjusza Jabłońskiego zasądzonej wyrokiem zaocznym z 20.06.2013 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII GC 1181/12 (klauzula wykonalności z 25.10.2013 r., postępowanie egzekucyjne umorzone 23.10.2015 r.) za min. 11 014,22 zł. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: adw.grynda@gmail.com oraz pod nr tel. 574 268 921. Oferta zakupu wierzytelności winna być złożona bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, ul. Silniczna 5/10. 25-515 Kielce ((decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka) lub e-mailowo w terminie do dnia 07.02.2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2022 roku o godz. 10.00

Oferta zakupu powinna zawierać: • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail, • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, • oferowaną cenę nabycia, • sygnaturę postępowania upadłościowego • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferenta.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]