Syndyk sprzeda nieruch. w Wa-wie przy ul. Piasta Kołodzieja

Opis:

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14/11 obręb ewidencyjny 41635 o powierzchni 0,9163 ha (nieruchomość 1) ha, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 162, obręb ewidencyjny 41635, o powierzchni 0,3003 ha położonej w Warszawie przy ul. Piasta Kołodzieja i Kamykowej w dzielnicy Białołęka na której znajdują się wzniesione bez pozwolenia na budowę fundamenty dwóch budynków mieszkalnych (nieruchomość 2) dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00130518/2. Przedmiotem przetargu są obie nieruchomości na które mogą być składane odrębne oferty. Oferta na Nieruchomość nr 1 za cenę nie mniejszą niż 3.323.070,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt 00/00 złotych). Oferta na Nieruchomość nr 2 za cenę nie mniejszą niż 1.110.930,00 zł netto (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/00 złotych). Preferowane będą oferty złożone na obie nieruchomości za cenę nie mniejszą niż 4.434.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/00 złotych).
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń oraz regulamin przetargu jest udostępniony na stronie internetowej w****************, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena: 4 434 000 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]