Syndyk sprzeda nieruchom.w Biskupicach z lok.użyt.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa M-T-B spółka z o.o. z siedzibą
w Brzegu ogłasza przetarg pisemno-ustny na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach :

1.      Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 22.06.2021r.

2.      Przedmiotem sprzedaży jest :

nieruchomość gruntowa zabudowana w granicy działki o nr ewidencyjnych 156/1, obręb Biskupice, gmina Biskupice, powiat wielicki o powierzchni łącznej działki 2 500 m2 z wydzielonymi, niżej wymienionymi, lokalami niemieszkalnymi :

1) nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal niemieszkalny numer 1 o powierzchni użytkowej 150,68 m2 wraz z udziałem 15068/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 156/1. Lokal położony jest na I kondygnacji budynku nr 132 w miejscowości Biskupice. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr KR1I/00049131/0 przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.
2) nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal niemieszkalny numer 2 o powierzchni użytkowej 75,35 m2 wraz z udziałem 7535/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 156/1. Lokal położony jest na II kondygnacji budynku nr 132 w miejscowości Biskupice. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr KR1I/00049132/7 przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.
3) nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal niemieszkalny numer 1 o powierzchni użytkowej 211,43 m2 wraz z udziałem 21143/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 156/1. Lokal położony jest na I kondygnacji budynku nr 132A w miejscowości Biskupice. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr KR1I/00049133/4 przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.
4) nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal niemieszkalny numer 2 o powierzchni użytkowej 176,30 m2 wraz z udziałem 17630/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 156/1. Lokal położony jest na I kondygnacji budynku nr 132A w miejscowości Biskupice. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr KR1I/00049134/1 przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.
5) nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal niemieszkalny numer 3 o powierzchni użytkowej 118,04 m2 wraz z udziałem 11804/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 156/1. Lokal położony jest na I kondygnacji budynku nr 132A w miejscowości Biskupice. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr KR1I/00049135/8 przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr KR1I/00023204/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

cena wywołania: 1.715.000,00 zł, słownie: jeden milion piętnaście tysięcy złotych.

 

3.      Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Grupa M-T-B spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu w Alior Banku nr 74 2490 0005 0000 4530 7767 5768 wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o przetargu, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto.

4.      Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,

5.      Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,

6.      Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg Grupa M-T-B – nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 23 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław,

7.      Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Notariusz Zygmunt Truszkiewicz, Notariusz Jan Truszkiewicz, adres: ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5, 30-112 Kraków w dniu 25 sierpnia 2021  roku, o godz. 13:00,

8.      Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

9.      Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.

10.  Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu : 501 367 355.

Cena: 1 715 000 zł brutto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Biskupice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]